Author: Nguyễn Thi Hào

Replenish Là Gì – Nghĩa Của Từ Replenish

replenish đặc biệt quan trọng đặc biệt ý nghĩa, định nghĩa, replenish là gì Nâng cấp cải sinh cải thiện, vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ Cambridge Những, từ đối …

Retrieval là gì, nghĩa của từ retrieval

retrieval ý nghĩa, định nghĩa, retrieval là gì: 1. the process of finding … Nâng cấp cải sinh cải thiện, vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ retrieval /ri’tri:vəl/ nghĩa là: …